Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, The –

BTMU Hamburg

20302 Hamburg

Bankleitzahl: 20110700
BIC: BOTKDEH1XXX